Esmakordselt kooli ajaloos vastavad kooli kõik õpetajad pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele.

Heameel on märkida, et pidurdus õpilaste arvu vähenemine. Põlvamaa suurimas koolis on praegu 741 õpilast, ligi veerand maakonna koolilastest. Esimeses klassis alustajaid on 36, kolmes kümnendas klassis 72 õppurit.

Eeloleva aasta ilmselt suurima väljakutsena seisab meil ees uuest riiklikust õppekavast tulenevalt kooli õppekava koostamine.

Kolm haru ja lisaks valikkursused
Vormilise poole pealt vastab Põlva Ühisgümnaasium juba aastaid ka uutele nõudmistele, näiteks paljuräägitud vähemalt kolm õppesuunda on välja arendatud – reaal-, loodus- ja humanitaarklass. Ka valikkursusi on juba praegu arvestatavalt: uurimistööde alused, majandusõpetus, riigikaitse, informaatika, arvutidisain, joonestamine, religioonilugu, meedia-, draama- ja väitlusõpetus, C-võõrkeel, mitmed bioloogia ja geograafia lisakursused.

Lisaks oleme juba kaks aastat pakkunud haruklasside valikut ka III kooliastmes, see on alates 7. klassist. Valitavad harud on samad mis gümnaasiumis. Loodame, et sellest nn progümnaasiumist on edaspidi suur kasu põhikooli lõpetamisel, et õpilastel on parem ettekujutus erinevatest harudest ja oma tugevatest külgedest ning valik gümnaasiumi osas tehakse teadlikumalt.

Oma tegevuse paremaks analüüsimiseks, mõtestamiseks ja korraldamiseks koostasime sel aastal esmakordselt sisehindamise aruande, mis on esitatud nõunikule hindamiseks. Sisehindamine on ellu kutsutud, asendamaks senist välishindamist ehk «kooli katsuvate» inspektorite süsteemi. Paljude indikaatorite alusel, kokku 23 leheküljel, on välja toodud kooli tugevused ja parendusvaldkonnad.

Kokkutulek ootab
Käesolev on taas ka kooli kokkutulekuaasta. Eelmise kokkutulekuga võrreldes on lisandunud viis uut lendu. Kokku on Põlva Ühisgümnaasiumil (1950-88 Põlva Keskkool, 1988-97 Johannes Käisi nimeline Põlva Keskkool) vilistlasi juba 3621.

Kõiki neid, samuti endisi õpetajaid ja töötajaid oodatakse traditsioonilisele kooli kokkutulekule sügisvaheaja esimesel päeval, 23. oktoobril. Täpsema kavaga saab tutvuda kooli kodulehel internetis www.polvayg.edu.ee. Kodulehe kaudu elektroonselt või kooli kantseleis on soovitatav enda osavõtust juba varakult teada anda.

Kooli koduleht on ka hea võimalus hoida end kursis kooli tegemistega, seda jooksvate uudiste ja iga paari nädala tagant ilmuva infolehe kaudu.

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+