ohutuspäevi, mis kõik teenivad üht eesmärki – toetada laste turvalisust ja hoida noored pahandustest eemal.

Projekt «Tegijad» on noortele tegevust pakkunud neljal järjestikusel aastal. Lihvitud on suhtlemis- ja koostööoskusi, jagatud teadmisi seadusandlusest ja politseitööst. Projektis osalesid 12-16-aastased noored Kanepi, Valgjärve, Veriora, Laheda, Põlva ja Räpina vallast ning Põlva linnast, Võrumaalt Võru vallast ja Võru linnast.

«Tegijate» projekt viidi läbi kolmes etapis. Neist viimane ja värskeim leidis aset tänavu sügisvaheajal Võrus Kuperjanovi (KUP) jalaväepataljonis.

«KUP-i ohvitserid rääkisid sõduriks kutsumisest ja olemisest. Noored tutvusid väeosaga ja läbisid meeskondadena sõduriraja, pannes proovile taktikalised oskused, osavuse, kiiruse ja ohutuse. Nagu ikka, tuletati nüüdki meelde hea käitumise tava ning räägiti internetiohtudest. Õpitu kinnistamiseks vaadati erinevate teemade kohta videoklippe,» kirjeldas toimunut lõunaprefektuuri ennetusteenistuse ülemkonstaabel Peeter Pau.

Noored, kes osalesid projekti kahes või kolmes etapis, said tunnustuseks projekti logo ja toetajate logodega T-särgi ning tunnustuskirja. KUP-ilt said osalejad kingiks KUP-i logoga helkurid. Ühele poisile ja ühele tüdrukule, kelle voodid leiti hommikul ette teatamata ülevaatuse ajaks sõjaväes kehtivate nõuete kohaselt kordatehtud olevat, kingiti tunnustuseks termokruusid.

Põgusalt tegijatele tagasi vaadates
Projekti esimene etapp lükati käima kevadisel koolivaheajal Kanepi Gümnaasiumis. Käsitletavad teemad olid loodussõbralikkus, seadusekuulekus ja hea käitumise tavad.

«Iga etapp on temaatiliselt olnud erineva suunitlusega, kuid seadusandlus ja hea käitumise tavad on teemad, mis korduvad projektist projekti,» märkis Peeter Pau.

Pärast jaanipäeva Viluste Põhikoolis toimunud «Tegijate» teisel etapil võeti tähelepanu alla ohutus liikluses, vees ja toimetamisel tulega. Noored said ka ise päästemeeskonnana tegutsedes n-ö juga juhtida ja varustust kokku panna.

Peeter Pau sõnul tagab projekti õnnestumise hea meeskonnatöö. Projekti «Tegijad» aitasid ellu viia Erastvere Loodusteabepunkt, Kanepi Avatud Noortekeskus, Kanepi Gümnaasium, Kaitseliidu Põlva malev, Viluste Põhikool, Põlvamaa Vetelpäästeühing, Eesti Punase Risti Põlvamaa Selts, Lõuna Kaitseringkond ja Kuperjanovi jalaväepataljon.

Kahjulik valik pole ainuvõimalik valik
Projekti «Fööniks» raames toimus tänavu juulis Võrumaal Nursipalu harjutusväljakul 10-päevane sõjaväelaager, mis pakkus eneseleidmist 14-18-aastastele korduvalt väärtegusid toime pannud noortele. Kokku osales 100 noort. Projekt viidi ellu MTÜ Öökull ning Soome, Leedu ja Sloveenia vabatahtlike abiga. Oma panuse andsid Lõuna Kaitseringkond, Kuperjanovi jalaväepataljon, Kaitseliidu Põlva ja Võru malevad, Põlva malevkonna kaplan Toomas Nigola ja Kaitseliidust vabatahtlikud noortejuhid.

19.-25. juulini toimus Viljandimaal Vanaõue Puhkekeskuses rahvusvaheline projekt «Window into the future: aken tulevikku», kus peamised aruteluteemad olid alkohol, tubakas, uimastid ja vesipiip. Eesmärk oli propageerida tervislikke eluviise.

«Osalejateks olid noored Kanepi, Valgjärve, Laheda, Veriora, Räpina valla ja Põlva linna paljulapselistest peredest. Sotsiaaltöötajate ja koolidega koostöös väljavalitud noorele oli projektis osalemine tunnustuseks hea käitumise ja õppeedukuse eest.

Lisaks Põlvamaa noortele osaleti ka Lätist, Leedust ja Poolast – igast riigist kuus noort ja kaks saatjat,» lausus Pau.

Projekti rahastas SA Archimedes programmi Euroopa Noored kaudu. Projekt teostus Lõuna Prefektuuri ennetustöötajate, Kanepi Avatud Noortekeskuse, MTÜ Öökull ning Leedu ja Sloveenia vabatahtlike kaasabil.

Noorte kirjapandud mõtteterad uimastiennetuse valdkonnas edastab Põlvamaa Tervisenõukogu Tervisearengu Instituudile.

Peeter Pau sõnul on 2011. aastaks planeeritud rahvusvahelises projektis osalemiseks andnud oma nõusoleku Belgia, Saksa, Poola, Leedu ja Läti noored. Hoiame siis pöialt, et planeeritav projekt ka tuleval aastal rahastust leiab.

Noorte tervisenäitajate parendamist, traumade ennetamist, õpilaste suuremat teadlikkust ja meelemürkidest puhtaks jäämist taotles ka projekt «KEAT» (kaitse end ja aita teist). Projekt teostus Päästeameti eestvedamisel ning politsei, Kaitseliidu, Punase Risti ja vetelpäästeühingu toel. Jaanuarist maini toimusid erinevad loengud Põlvamaa koolide 7. klasside õpilastele ning kahepäevane lõpulaager Saarjärvel, kus õpitut kinnistati viktoriinis ja käelises tegevuses. Ei puudunud ka sportlik võistlusmoment.

Liiklusalane ennetustöö
Liiklusreeglite meeldetuletamiseks ja kinnistamiseks on ennetusprojektide eestvedajate tähelepanekutel kaks head aega – kooliaasta lõpp ja algus.

Projekti «Vigurivänt» nime all on enne jalgrattahooaja algust mitmes Põlvamaa koolis korraldatud liikluskasvatusalaseid loenguid ja viidud läbi praktilisi harjutusi.

Projekti koostööpartner oli Lõuna Regionaalne Maanteeamet. «Vigurivända» lõppüritus toimus 28. mail Räpina Ühisgümnaasiumis, kus koolide võistkonnad võtsid omavahel mõõtu liiklusteemal ja testide lahendamisel.

Kevadel jagas Põlva konstaablijaoskond liiklusalaseid teadmisi Mammaste Lasteaed-Algkoolis ja Põlva Ühisgümnaasiumis. Sihtgrupiks olid jalgrattalube taotlevad õpilased. Pärast teooriatunde tuli õpilastel sooritada liiklustest ja praktiline sõit jalgrattaga. Juhiluba väljastati pärast positiivset tulemust.

Koostöös Põlvamaa Tervise- ja Traumanõukogu, Põlvamaa Autokooli ja Lõuna Regionaalse Maanteeametiga viidi mais läbi projekt «Valin ohutuma elu», mille eesmärk oli vähendada toimepandavate liiklusalaste õigusrikkumiste arvu maakonnas.

Vaatluse all oli jalakäijate tänavaületamine Põlva linnas ja turvavarustuse kasutamine autosõidul. Trahvi alternatiiviks paluti eksijatel tulla Põlva politseimajja liiklusteemalisse loengusse, tuletamaks meelde liikluseeskirju ja seadusandlusest. Sisse toodi ka šokielement, näidates slaidiseeriat traagiliselt lõppenud liiklusõnnetustest, samas analüüsides ka nende põhjusi.

Projekti raames osaleti ka Põlva Päevade raames toimunud üritusel «Tund tervisele», kus Põlvamaa Autokooli spetsialistid näitasid elektroonilisi ennetusstende turvavarustusest ja selle kasutamise olulisusest ning ennetustöötajad jagasid teemakohaseid infovoldikuid.

Šokikoolitust sisaldas ka keskkooli ja gümnaasiumide lõpuklassidele suunatud projekt «Selge pilk». Tulevastele noortele autojuhtidele näidati samuti traumade või surmaga lõppenud autoõnnetuste slaidiseeriat, selgitati põhjusi, mis õnnetuseni viisid ja analüüsiti sõlmkohti, mis aidanuks õnnetusi ennetada.

Ohuteadlikkus on oluline
Suuremat liiklusteadlikkust ja ohutumat liiklemist taotlesid ka Räpinas ja Tilsis korraldatud ohutuspäevad, kus jagati teadmisi kõigile elanikkonna gruppidele. Töötubades jagasid teemakohast infot Lõuna Prefektuur, Eesti Punase Rist Põlvamaa Selts, Räpina ja Põlva päästekomandod, Lõuna-Eesti Päästekeskuse pommi- ja tuukrigrupp, Lõuna Regionaalne Maanteeamet ja Põlvamaa Autokool.

Tilsis toimunud ohutuspäeva magnetiks oli eraisikust kollektsionääri Janek Kalinini põllumajandusmasinate kogu. Erilist elevust tekitas AS-i Tatol esitletud suur traktor, millega soovijad said juhendaja julgustusel ise traktorit juhtides põlluveerel väikse tiiru teha. Ohutuspäeva õnnestumisele aitasid kaasa Laheda vallavanem Sirje Tobreluts, Tilsi staadioni juhataja Ivo Mustimets ja Kanepi Avatud Noortekeskus.

Alanud kooliaastal said maakonna 1. klasside lapsed osa projektist «Ohutu koolitee». Lapsed õppisid liiklemisest jalakäijana ning hindasid riske autotee ületamisel. Iga laps sai kingituseks ka liiklusaabitsa, mis aitab aeg-ajalt liiklusreegleid ja ohutut käitumist meelde tuletada.

Käesoleva aasta sügistalvel on maakonna koolide 5.-6. klassides toimumas musta nuku katse, mis aitab lastele teadvustada helkuri vajalikkust. Projekti käigus toimuvad teoreetilised loengud, millele järgneb praktiline osa pimedal ajal. Projekti koostööpartner on Lõuna Regionaalne Maanteeamet.

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+